Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych wprowadziła powszechny program systematycznego oszczędzania. Pierwsze III etapy wdrażania już za nami. Został ostatni IV etap, który dotyczy większości przedsiębiorców a mianowicie firm zatrudniających mniej niż 20 osób (według stanu na 31.12.2019). Terminy na zawarcie umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23.04.2021, umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10.05.2021

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Głównym celem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestnika z przeznaczeniem na ich wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Z perspektywy osoby zatrudnionej jest to system dobrowolny, natomiast „podmioty zatrudniające” co do zasady muszą obligatoryjnie utworzyć PPK (istnieją wyjątki). Zarówno niedopełnienie obowiązku utworzenia PPK jak i nakłanianie osób zatrudnionych do rezygnacji z programu podlega dotkliwym karom finansowym.

Procedurę utworzenia PPK należy zacząć od zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK z wybraną odpowiednią instytucją finansową. To właśnie ona będzie prowadzić osobiste rachunki osób chcących wziąć udział w programie i zarządzać środkami na nich zgromadzonymi.