Praca zdalna

Aby zabezpieczyć działania przedsiębiorców oraz ich pracowników, w kodeksie pacy zostały wprowadzone nowe regulacje odnoszące się do pracy zdalnej.

Wraz z dniem 5-go września 2020 roku, zaczęły obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 nr 1423). Na ich podstawie pracodawca może podczas panowania stanu epidemii, spowodowanej wirusem COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po jej odwołaniu zlecić swoim pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, jeśli sprzyjają ku temu warunki techniczne i lokalowe do wykonywania powierzonych zadań.

Zasiłek dla bezrobotnych

Negatywne skutki gospodarcze spowodowanewirusem COVID-19 skłoniły rząd do wprowadzenia zmian związanych z zatrudnieniem na rynku pracy. Wraz z nowymi przepisami wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosić będzie 1200 zł brutto miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do jego pobierania, a w okresie kolejnych dni będzie to kwota 942,30 zł brutto miesięcznie.

Prawo do zasiłku po zawieszeniu działalności gospodarczej

Przedsiębiorca zgłaszający wniosek o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny i ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych jeśli:
– w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej 365 dni, osoba taka opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności; przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.
– brak jest dla takiej osoby propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych bądź robót publicznych.