fbpx

Najprościej rzecz ujmując udziały w spółce z o.o. objąć mogą: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną czyli tzw. ułomne osoby prawne.

Szczegóły poniżej.

Osoby fizyczne

Tak naprawdę oprócz nielicznych wyjątków nie ma szczególnych wymagań, by zostać wspólnikiem w spółce z o.o. Wspólnik nie musi mieć nawet pełnej zdolności do czynności prawnych.

Istnieje jednak pewna grupa osób, które mają ograniczone prawo do posiadania udziałów w spółce. A mianowicie mogą posiadać ich nie więcej niż 10%. Dotyczy to osób zajmujących konkretne stanowiska publiczne, które zostały szczegółowo wymienione w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Osoby prawne

Wspólnikami spółek z o.o. mogą być również osoby prawne tj. podmioty posiadające osobowość prawną np. inne spółki z o.o., spółki akcyjne, spółdzielnie, fundacje.

Istnieje jednak pewien wyjątek, a mianowicie spółki z o.o. nie może zawiązać jednoosobowa spółka z o.o. tzn. taka w której udziały objął jeden wspólnik (osoba fizyczna) – czyli np. Pan Jan Kowalski jest jedynym udziałowcem tej spółki i posiada 100 % udziałów.

Ułomne osoby prawne

W spółce z o.o. udziały mogą objąć również tzw. ułomne osoby prawne, do których zaliczamy m.in. spółki osobowe (spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo akcyjną) czy wspólnoty mieszkaniowe.

Należy również pamiętać, że udziałów w spółce z o.o. nie może objąć spółka cywilna.