fbpx

Wspólnik w spółce z o.o. to po prostu osoba posiadająca udziały.

Wspólnik nie może z mocy prawa reprezentować spółki na zewnątrz, natomiast co najważniejsze jest on uprawniony do udziału w podziale zysku spółki (czyli do tzw. dywidendy). Ponadto wspólnik co do zasady nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Pewnie zadajesz sobie w głowie pytanie czy wspólnik rzeczywiście nie ma żadnego wpływu na losy spółki ? Otóż nie, pewne decyzje podejmowane przez zarząd (organ reprezentujący spółkę) mogą zapaść jedynie po uzyskaniu zgody zgromadzenia wspólników. A czym jest zgromadzenie wspólników?

Zgromadzenie wspólników to stworzony przez wszystkich wspólników lub ich przedstawicieli – organ spółki z o.o. Uczestnictwo w zgromadzeniu wspólników wynika z faktu posiadania udziałów.

Zgromadzenie Wspólników to po prostu obrady na których podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące spółki w formie uchwał na podstawie głosowania. I tak w wielu przypadkach Kodeks spółek handlowych nakłada przy wykonywaniu pewnych czynności przez zarząd obowiązek uprzedniego uzyskania zgody zgromadzenia wspólników m.in. do :

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  • decydowania o pokryciu straty lub podziału zysku między wspólników za dany rok;
  • powoływania i odwoływania zarządu,
  • rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania przez spółkę z o.o. o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość jej kapitału zakładowego (chyba że umowa spółki stanowi inaczej),
  • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  • nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej),
  • zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.