fbpx

Ministerstwo Finansów zapowiedziało przedłużenie tego terminu jedynie dla niektórych podmiotów. Można je podzielić na trzy grupy:

  • organizacje non profit,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • inne jednostki niebędące spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi, spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, w których liczba członków organów zatwierdzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych lub brak jest możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Na chwilę obecną jednak nie zostało wydane żadne rozporządzenie. Projekt jest na etapie opiniowania.

Projekt przewiduje przesunięcie wyżej wymienionego terminu w stosunku do organizacji non-profit tylko o jeden miesiąc co będzie oznaczać, że ostateczny termin będzie przypadał na dzień 30 kwietnia 2021 zamiast 31 marca 2021. Powyższa zmiana będzie miała zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020, jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021, których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021.

Zostaną również przedłużone terminy na zatwierdzanie sprawozdań finansowych dla spółdzielni mieszkaniowych  w których ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm. 3) ) lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie tej ustawy do dnia odbycia przedmiotowego walnego zgromadzenia;

Jeśli chodzi o trzecią grupę podmiotów to termin ma zostać przedłużony do 6 tygodni od dnia ustania jednej z przesłanek o których mowa powyżej.

Warto również zauważyć, że powyższe będzie mieć zastosowanie do sporządzania sprawozdań finansowych za lata obrotowe kończące się po dniu 29 września 2020 a więc będzie również dotyczył kolejnych lat obrotowych, w sytuacji gdy nadal będzie trwał stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii i związane z nim ograniczenia.

Niestety dla pozostałych jednostek, które zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego Ministerstwo Finansów nie planuje wydłużenia tego terminu.

Źródło: projekt z dnia 10 marca 2021 r. Rozporządzenia Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.